Regulamin wyjazdów

Niniejszy regulamin określa obowiązki uczestników, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. Organizatorem wyjazdu jest firma chcepodrozowac.pl Jakub Majewicz lub biuro podróży, na rzecz którego firma chcepodrozowac.pl Jakub Majewicz jest agentem. Uczestnictwo w wyjeździe/wydarzeniu oznacza pełną akceptację wszelkich warunków niniejszego regulaminu.

 1.    Organizator ma prawo odwołać lub skrócić wyjazd/wydarzenie w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 2.    W przypadku odwołania wyjazdu przez Organizatora uczestnikom należny jest zwrot 100% wpłaconej kwoty.
 3.    W razie braku lub niepełnego udziału uczestnika w wyjeździe/wydarzeniu z jego winy nie przysługuje zwrot opłaty za wyjazd.
 4.    Uczestnicy wyjazdu są objęci ubezpieczeniem grupowym.
 5.    Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia w pełni umożliwia mu udział w wyjeździe/wydarzeniu.
 6.    Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje. W razie ich braku uczestnik ponosi koszty samodzielnego powrotu do kraju.
 7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez uczestnika pozostałym uczestnikom lub osobom trzecim.
 8.   W przypadku spowodowania zniszczeń w miejscu noclegu, organizacji wydarzeń zbiorowych, w środkach komunikacji itd. uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wyrządzone przez siebie szkody.
 9.   W przypadku pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się we wspólnym użyciu (np. wspólny pokój, łazienki, sala), jeśli ustalenie sprawcy zniszczenia będzie niemożliwe, za straty odpowiadają solidarnie wszyscy mieszkańcy/użytkownicy danego pomieszczenia/sprzętu.
 10.   Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wyjazdu i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, o których mowa w punktach 7,8,9 niniejszego regulaminu.
 11.   Uczestnik zobowiązuje się do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania się w stosunku do innych uczestników oraz do ludności miejscowej.
 12.   Podczas wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania wszelkiego rodzaju narkotyków.
 13.   Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu lub udziału w wyjeździe/wydarzeniu.
 14.   Uczestnik zobowiązuje się nie śmiecić w czasie trwania całego wyjazdu/wydarzenia.
 15.   Uczestnik zobowiązuje się pozostawić pokój w stanie nie gorszym niż go zastał (dotyczy to zarówno wyposażenia jak i czystości).
 16.   Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek osób wskazanych jako kadra wyjazdu/wydarzenia.
 17.   Interpretacji regulaminu dokonuje kadra wskazana jako organizator wyjazdu/wydarzenia.
 18.   Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
You don't have permission to register